TÜRBELER

 Anadolu Türklerinin din kültüründe, sayıları yarım binden fazla mevcut olan azizlere büyük saygı duyulur. Her bölgenin, dini açıdan ziyade; "insanlık için", "ahiret için", "refah, bolluk, bereket " için, "hayatı kolaylaştırması  için", "işlerin rast ve yolunda gitmesi için " veya "ortaya koyacağı  mucizeleri için " önemli ve mucizevi bir şeyler yaptığına inanılan (örneğin o yılın bereketli yıl olması) ve bu nedenle "aziz" olarak saygı gören bölgelerin "kutsal mezarlarları " yani "türbeler "mevcuttur.

 

TÜRBE ZİYARETİNDEKİ KADINLAR

 Onlar için yapılan türbeler veya onurlarına yapılan camiler o azizin ölümünü izleyen yıllarda, adeta hac yerine dönüşmektedir. Müslüman azizlerin biyografileri, genellikle ilk halifeler ve yoldaşlarının hayatları ile biraraya getirilerek şahsiyetleri etrafında yaratılan harika efsanelerle en mükemmel Sufiler şeklinde tasvir edilen sunumlarla anlatılırlar.

 

BAYEZID CAMİİ

Şiiler, mistik abartılara Sünnilerden daha yatkındır. Peygamber hariç saçları, dişleri ve sakal telleri sayısız yerde kutsal emanet olarak kabul edilen , Müslüman azizlere ait yadigâr emanetler yoktur. Efsane bir folklor türünü oluşturan azizlerin hayatlarının anlatımları kısmen kaydedilmiş olmasına rağmen çoğunlukla sözlü gelenek yoluyla yayılır, bu nedenle çok renkli, hatta bazıları neredeyse edebi değerlere sahiptir ve çoğunluğu Fars edebiyatının etkisiyle parlamışlardır.

 

MEVLANA TÜRBESİ

 

Bu anlatılar, dini bir cüppeyle gizlenmiş peri masalları gibidir. Özellikle mucizeleri Azizleri çok önemli efsaneler ile örülmüş olması nedeni ile çok önemsenmesi sağlanır.
Azizlerin çoğu Türk halk dini geleneği olarak kabul edilmektedir. Azizlerin mucizeleri sadece hayatlarında değil, ölümlerinden sonra daha yaygındır.  Halk tarafından mucizeleri somuttur, azizler hareket ederler, mezarlarının ve mezardaki naaşlarının sık sık döndükleri özellikle onları ziyaret edenlerin en başlıca açıklamasıdır.

 HACI BAYRAM VELİ TÜRBESİ

Türbeye dikilmiş ağaç bir süre sonra kutsal kabul edilir. Bu kutsal ağaç, bir anlamda ruhsal bir iletişimin sembolu olan renkli kurdeleler veya paçavralar bağlanmak suretiyle ziyaretçilerin istek, talep ve arzularını yerine getirmesinin işareti şeklinde bırakılan bir "hac yeri" haline gelir.
Yöre halkının sözkonusu mezarları ziyaret ettiklerinde, türbenin yanında kıldıkları  namazın duyulması kabul edilmesi umulur. Sıklıkla İslam'ın fetheden bir din olduğu söylenir. Dindar halk;  inancı ile ilgili büyülendiği bir fikirle veya davranışla karşılaştığında, bunu kısa zamanda “yaşamının unsurlarından” kabul etmesinden dolayı böylesi Aziz türbe ziyareti ritüelleride  İslami geleneğe dahil edilerek bu olgunun zamanla  halk tarafından uygulanan bir dindarlığın  bir unsuru olarak İslami yaşama katılmış olur.

ŞEYH ALİ SEMERKANDİ TÜRBESİ ÇAMLIDERE

Bu nedenle İslam'ın bitki örtüsüyle ilgili ritüellerinde pek çok pagan geleneği ve pagan kökenli halk dindarlığı ayinleri buluyoruz. Bununla birlikte, bir azizin hayatındaki tüm eksantrik hatıraları hayatta kalmamıştır. Bazıları için, bir kült çemberi oluşturmadan zamanla solmuştur.

ŞEYH ALİ SEMERKANDİ TÜRBESİ ÇAMLIDERE

Tarikatlar, son derece dindar bir yaşam sürdürenler azizlerinin hatıralarını korumakta  ve onlara ait inançların yayılmasına  katkıda bulunmaktadır.

Anadolu'da 12. yüzyıldan itibaren halk hafızası bu kutsal insanları 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar numaralandırarak izlemiştir. Ancak takip eden yüzyıllarda sayıları çok artmıştır. Azizlerin kültünde, çoğunlukla,  ölümünden sonra, eksantrik görünümün, neden olduğu korku, saygı ile harmanlanarak yeni bir  önem oluşturulmuştur.

HACI BAYRAM VELİ TÜRBESİ ÇEVRESİNDEKİ HEDİYELİK EŞYA SATICILARI

Bu aynı zamanda bir Hıristiyan için önemli bir farktır.  İslam'ın azizlerinde , hayal gücü tarafından kişiliklerinin şekillendirilmesi sözkonusudur. Ne de olsa, birçok geleneğin gelişmesiyle birlikte büyüyen ve kırsal kesimi daha çekici kılan kişisini çevreleyen bir kült oluşturarak, kutsal insanın öteki dünyadaki şefaatini sağlamaya çalışırlar.

Bunun için peyzaj ekolojik koşulları da vardır. Örneğin Kutsal ve mübarek faaliyetlerini yeryüzünden fışkıran kaplıcalarla, ytani “sular altında” bırakılan yerler olan kaplıcalar ile mistik bir kültür yaratılır, böylece peyzajın mimarisi, ziyaret turizmi, küçük el sanatları, ticari birimler ve misafirperverlik alışkanlıklarıda oluşturur. Bütün bunlara birde tür din turizmi eşlik eder. Kültün tezahür biçimleri, yapılı çevrede de görülebilir. Azizin mezarı, hac yeri gibi ziyaret edilir ve orada dualar  edilir. Özellikle şifa bulmak, doğurganlık arzusu ya da “iyileştirmek” için yada başkaca sorunlar uğruna ziyaret edilerek şefaatler istenir.

 

HACI BAYRAM VELİ TÜRBESİ ÇEVRESİNDEKİ HEDİYELİK EŞYA SATICILARI 

Bu kutsal mezarlar ve genel mezarlar çoğunlukla ayrı  yerlerdedir, Bazen de mezarlığın bir köşesinde, toplu mezarlardan daha uzakta, muhtemelen şehrin herhangi bir noktasında tek başlarına durabilirler. Bütün bunların pratik bir nedeni var. Herkesin  önem sırasını ortaya koyar. Söz konusu bir azizin sosyal saygısı, kültünün ne kadar büyüdüğü, mezarının ebadı veya mezarının görüşünden doğru bir şekilde okunabilir. Türkiye'nin dört bir yanında anıtsal tapınakları görmek mümkündür çok saygı duyulan, bu mezarlar bazen etrafını çeviren evler arasında  bazende örneğin  15. yüzyıldan kalma tek başına duran yalnız mezarlar gibi veya bazende yenilenmek suretiyle, zamanın sonuna kadar saygı durumunu koruyacak olanlar gibi

 

Dr. Julia BARTHA 

 

09.05.2021

 

Szerelmes földrajz – Törökország, ahogy én szeretem Szentkultusz és tájökológia Az anatóliai törökség vallási kultúrájában félezernél több szentet tisztelnek. Minden vidéknek megvan a maga kiemelkedő alakja, aki nem, mint vallási rend alapítója, hanem a tájért, az emberekért, a nép boldogulásáért, életének könnyebbé tételéért tett valamit, vagy csodatételeivel (pl. vizet fakasztott, vagy sáskajárás után zöldellővé tette a vidéket, aszály után termékeny éveket hozott), ezért szentként tisztelik. A türbéje, vagy a nevét viselő, a tiszteletére emelt dzsámi kegyhellyé vált, zarándokhely lett a halálát követő években. A muszlim szentek életrajzai az első kalifákkal és a társaik életének bemutatásával kezdődnek, a személyük köré teremtett csodás legendák a legtökéletesebb szúfik alakjában tüntetik fel őket. A sííták jobban hajlanak a misztikus túlzások felé, mint a szunniták. A Prófétát leszámítva, akinek hajszálait, fogát, szakállának szálait számtalan helyen ereklyeként tisztelik, nem jellemző a muszlim szentekkel kapcsolatos ereklyetisztelet. A legenda folklór műfaj, a szentek életét meséli el, s bár lejegyezték, többnyire szájhagyomány útján terjed, ezért színes, némelyik már- már irodalmi értékekkel bír, s többnyire meg is csillan bennük a perzsa irodalom hatása. Olyanok ezek az elbeszélések, mintha a tündérmeséket vallásos köntösbe bújtatnák. Kiváltképp azokról a szentekről szóló legendák mesések, akiknek a csodatettei köré szövődtek a legendák. Számos ilyen szentet tart számon a török népi vallásos hagyomány. A szentek csodatettei nemcsak életükben, hanem holtuk után is érvényesek, hatnak, ez a magyarázata annak, hogy a sírjukat, türbéjüket, vagy a helyet, ahol gyakran megfordultak, látogatják az emberek. Lassan zarándokhellyé válik a forrásfő, a szent fa, melyre lélekküldőt (színes szalagot vagy rongyokat) kötnek és vágyaik beteljesítését remélik tőle. A türbék meglátogatásakor a sír mellett elmondott imádság reményeik szerint meghallgatásra talál. Szokták mondani, hogy az iszlám, hódító vallás. Ha olyan eszmekörrel találkozott, amelynek híveit a maga bűvkörébe vonta, az „életre való” elemeit beépítette szokásrendjébe, s ott, mint népi vallásossági elem tovább élt. Ezért találunk számos pogány szokást, illetve olyan népi vallásossági rítust, melynek pogány gyökerei vannak, az iszlámnak a vegetációhoz köthető ünnepköreiben. Azonban nem minden, életében szent-nek titulált különc emléke maradt meg. Némelyeké idővel elhalványult, nem alakult ki kultusz köréje. Azok emlékét őrzik a kultuszok, akik erősen vallásos életet éltek, illetve a példájukkal a hit elterjedéséhez is hozzájárultak. Anatóliában a 12. századtól kezdődően tart a népi emlékezet számon szent embereket, számuk a 14-16. századtól megnövekedett. A szentek kultusza többnyire a viselkedéssel, a különc megjelenéssel keltett félelemmel vegyes tisztelet révén alakul ki, többnyire a kiválasztott halála után. Ez is lényeges különbség a keresztény vallás és az iszlám szentjei között, hogy utóbbiakat nem „avatják”, hanem azzá válnak, amivé a személyüket a teremtő képzelőerő formálja. Végül is a szent ember a „másik világban” való közbenjárását igyekeznek biztosítani azáltal, hogy kialakítják a személyét övező kultuszt, ami számos szokáscselekvés kialakulásával egyre nő, vonzóvá teszi a vidéket is. Ennek tájökológiai feltételei is vannak. Ahol „vizet fakasztott” a szent és áldásos tevékenysége nyomán termálforrások buzognak fel a földből, létrejön a gyógyfürdők kultúrája, ezáltal megváltozik a táj építészete, látogatottsága nyomán a turizmusa, az erre épülő kismesterségek, kereskedelmi egységek és a vendéglátási szokások sajátos összhangot teremtenek. Mind ehhez egyfajta vallási turizmus is társul. A kultusz megnyilvánulásának formái az épített környezeten is látszik. Türbéje, sírja zarándokhellyé válik, imát mormolnak ha elhaladnak mellette, vagy kifejezetten gyógyulás, termékenység óhajtása, vagy más, „orvosolni” való probléma miatt látogatják, közbenjárását kérik. A szent sírok, türbék többnyire elkülönített helyen vannak, a temető valamely sarkában, távolabb a síroktól, esetleg a város bármely pontján, magányosan is állhatnak. Mindennek gyakorlati oka van, A szent sírnál vagy türbénél való imádkozás intimitást kíván és hiába látogatják nagy tömegek, egyszerre csak egy ember fordul kegyelettel a sír felé, tilos őt imája közben megzavarni, mert akkor érvényét veszíti a fohász. Mindenki kivárja a sorát. Az, hogy az illető szentember milyen társadalmi tiszteletnek örvend, a kultusza mennyire nőtte ki magát, pontosan leolvasható a türbéjének vagy sírjának látványáról. Monumentális kegyhelyeket látni Törökország-szerte, de tiszteletnek örvendő, magányos 15. századi sírokat is, a házakkal körülvéve… A holtak iránti tisztelet, főleg ha szentnek minősül az elhunyt, olyan mélyen gyökerezik a törökök lelkében, hogy legyen bármilyen városrendezési terv, nem számolják fel a sírját. Sőt időről, időre felújítják, kegyeleti státusát az idők végeztéig őrzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Yorum

Halit Çalışkan

Halit Çalışkan

10 Mayis 2021
Julia hanım yazılarınız ve resimleriniz çok güzel tarihi eser niteliğinde tebrikler sayenizde kültürümüzü ve tarihimizi öğreniyoruz teşekkürler
Suna Gülgüden

Suna Gülgüden

11 Mayis 2021
Julia hanım bahsi geçen türbeler hakkıkdaki bilgileri sizin kaleminizden okumak çok güzel.Tane tane, detaylı anlatıyor ve çok güzel resimler koyuyorsunuz! "Elinize, emeğinize sağlık, TEBRİKLER!
Nurdan Erakıncı

Nurdan Erakıncı

12 Mayis 2021
Julia hanım değerli bilgileriniz için teşekkürler. Emeğinize ve kaleminize sağlık.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.